Tại sao một số người đóng góp dữ liệu "ẩn danh"?


Trên nền tảng IQAir, tất cả các trạm trên mặt đất được quy cho một người đóng góp và nguồn dữ liệu để minh bạch và xác nhận dữ liệu.

Trong một số trường hợp, người đóng góp dữ liệu được liệt kê là ẩn danh. Có hai lý do tại sao những người đóng góp ẩn danh:

 

 

Tìm hiểu cách tạo và/hoặc cập nhật hồ sơ cộng tác viên của bạn.

Tìm hiểu cách yêu cầu thiết bị PurpleAir.

 

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi