Air Quality Portal of Macedonia

Air Quality Portal of Macedonia

Chính phủ

16 Stations

159.3K người theo dõi

Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Website

air.moepp.gov.mk/

Stations

Centar

Skopje, Ma-xê-đô-ni-a

68

Rektorat

Skopje, Ma-xê-đô-ni-a

61

Gazi Baba

Skopje, Ma-xê-đô-ni-a

54

Lisice

Skopje, Ma-xê-đô-ni-a

59

Tetovo

Tetovo, Ma-xê-đô-ni-a

58

Bitola 1 UHMR

Bitola, Ma-xê-đô-ni-a

66

Karpos

Skopje, Ma-xê-đô-ni-a

70

Kumanovo

Kumanovo, Ma-xê-đô-ni-a

15

Kocani

Kocani, Ma-xê-đô-ni-a

57

Miladinovci

Ilinden, Ma-xê-đô-ni-a

29

Mobile Station - Gj. Petrov

Gjorce Petro, Ma-xê-đô-ni-a

63

Veles 2 Gradinka

Veles, Ma-xê-đô-ni-a

50

Bitola 2 Strezevo

Bitola, Ma-xê-đô-ni-a

70

Kavadarci

Kavadarci, Ma-xê-đô-ni-a

42

Lazaropole

Mavrovo and Rostuse, Ma-xê-đô-ni-a

35

Ohrid Station

Ohrid, Ma-xê-đô-ni-a

47
Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi